Partnerzy Klastra

Klaster został zawiązany przez firmy branży meblarskiej, firmę doradczą, Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego (WTD), Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową (WIPH) jako Koordynatora Klastra. Inicjatorem podjęcia tematu jest Firma METALMEX Sp. J. Udział WTD w Projekcie Klastra związany jest z zaangażowaniem naukowców w prace badawcze nad właściwościami płyty komórkowej.

Podstawy merytoryczne

Udział Firmy METALMEX w Projektach “KIGNET INNOWACJE” oraz “Centrum Promocji i Wsparcia Innowacyjności Organizacyjnej Przedsiębiorstw – stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami” (POIG, Działanie 5.2) umożliwił promocję i przekazanie wiedzy na temat działalności powiązań sieciowych współpracującym firmom oraz pozyskanie akceptacji formalnej współpracy sieciowej sześciu przedsiębiorstw branży meblarskiej oraz firmy doradczej.

W ramach wspólnych przedsięwzięć wykorzystane będą też osiągnięcia Wydziału Technologii Drewna w zakresie prowadzonych badań nad właściwościami płyty komórkowej (złożone dwa wnioski patentowe) oraz podjęcie badań w celu pozyskania rozwiązań alternatywnych.

Swoim doświadczeniem podzielą się również projektanci wzornictwa przemysłowego Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Wspólnym celem będzie opracowanie projektów innowacyjnych ekologicznych mebli o wyróżniającym się charakterze kojarzonym z wizerunkiem sektora meblowego w Wielkopolsce.

Inicjatywy i działania projektowe

Informacje na temat realizowanych przez Klaster działań i ich rezultatów będą przekazywane drogą elektroniczną do wielkopolskich firm meblowych, organizacji i instytucji partnerskich oraz podczas organizowanych spotkań. Działania te wspierane będą budową i promocją marki Klastra w celu wyróżnienia wielkopolskiego meblowego designu i wzmocnienia wspólnej strategii marketingowej na rynkach krajowym i zagranicznym.

Wspólnie wykreowany innowacyjny meblowy design, przy współpracy Katedry Wzornictwa na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, stanie się atutem w coraz trudniejszym środowisku konkurencyjnym producentów mebli. Innowacyjny, wyróżniający charakter mebli związany z Regionem Wielkopolskim ma na celu wzmocnienie wizerunku całego regionalnego sektora meblowego.

Przedsięwzięcia planowane przez przedsiębiorstwa uczestniczące w strukturach Klastra, wzmocnione przez ich uzupełniające się kompetencje, współpracę z wyższymi uczelniami, ze specjalistami z obszaru swojej działalności (opracowania, ekspertyzy) zwiększą możliwości rozwoju innowacji, szybszą dyfuzję nowych technologii i ich wdrażanie do produkcji.

Ekspertyzy, organizacja spotkań umożliwi przyśpieszenie realizacji planowanych działań oraz rozpowszechnienie założeń programowych Klastra wśród przedsiębiorstw wielkopolskiego sektora meblowego, a także transfer wiedzy, integrację środowiska, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Możliwość pogłębienia wiedzy przez uczestników Klastra oraz firm zainteresowanych współpracą w sieci z zakresu zagadnień organizacji, zarządzania, finansowania sieci kooperacyjnych oraz wewnętrznych aspektów działalności przedsiębiorstwa w sferze procesowej i strukturalnej firmy, umożliwi dostęp do bezpłatnych innowacyjnych usług doradczych (pomoc de minimis) w ramach Projektów realizowanych przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową (POIG, Działanie 5.2).

Wspólna wizja, budowanie wspólnej strategii marketingowej, innowacyjne rozwiązania przyczynią się pośrednio do wzmocnienia wizerunku sektora meblowego, zwiększając poprzez swoją specyfikę możliwości sprzedaży mebli tak na rynku krajowym jak i zagranicznym. Prezentacja dobrych praktyk z zakresu innowacyjnych rozwiązań będzie korzystna dla wszystkich przedsiębiorców chcących rozwijać swoją kreatywność i konkurencyjność. Dobre praktyki mobilizują. Wzmocnienie wizerunku sektora meblowego to także wzmocnienie wizerunku naszego Regionu, a wdrażane innowacje wpisują się w założenia Regionalnej Strategii Innowacji.